วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

Arduino IDE บน Ubuntu 16.04 อัพโหลดไม่ได้

ขณะอัพโหลดโปรแกรมไปยัง Arduino ใน Ubuntu 16.04 พบว่ามี error

avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": Permission denied

วิธีการแก้ไขปัญหาให้พิมพ์
$ sudo usermod -a -G dialout <username>
$ sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Driver สำหรับ USB UART TTL

https://drive.google.com/open?id=0B80EqvaAGSB8dU9EMXdwQmJCLVE